Masuda-no-Iwafune (益田岩船)in NARA

【Masuda-no-Iwafune / 益田岩船】 There is a man-made object a…

https://kazu1000.wordpress.com/2019/05/23/masuda-no-iwafune-%EF%BC%88%E7%9B%8A%E7%94%B0%E5%B2%A9%E8%88%B9%EF%BC%89in-nara/